Smernica č.1-2010/2011
o prihlasovaní sa na KV

Akreditované programy KV pre pedagogických zamestnancov
Akreditované programy KV pre odborných zamestnancov
Zoznamy absolventov
Anotácie

Názov programu pre kontinuálne vzdelávanie alebo pre overenie profesijných kompetencií Cieľová skupina Druh KV   Počet kreditov Počet hodín Akreditácia MŠ SR Počet mesiacov Na stiahnutie:
rozhodnutia
o akretitácii 
Ústny prejav vo vyučovaní cudzích jazykov   Inovačné 15 60 48/12 201/2010-KV 6
Autonómne učenie žiakov vo vyučovaní cudzích jazykov   Inovačné 15 60 48/12 202/2010-KV 6
Čítanie s porozumením vo vyučovaní cudzích jazykov   Inovačné 15 60 48/12 200/2010-KV 6
Písanie s porozumením vo vyučovaní
cudzích jazykov
  Inovačné 15 60 48/12 198/2010-KV 6
Počúvanie s porozumením
vo vyučovaní cudzích jazykov
  Inovačné 15 60 48/12 199/2010-KV 6  
Využitie vizuálnych prostriedkov
vo vyučovaní cudzích jazykov
  Inovačné 15 60 36/24 203/2010-KV 5  
Vyučovanie gramatických štruktúr
a slovnej zásoby v cudzom jazyku
  Inovačné 15 60 44/16 204/2010-KV 6  
Tvorba didaktických testov
v cudzom jazyku
  Aktualizačné 10 40 24/16 207/2010-KV 4  
Využitie medzinárodných školských
projektov a teleprojektov
v projektovom vyučovaní
  Inovačné 15 60 48/12 205/2010-KV 6  
Profesijné kompetencie vedúcich
predmetových komisií, metodických
združení a študijných odborov
  Špecializačné 35 100 72/28 247/2010-KV 18
Moodle v práci pedagogického
zamestnanca
  Inovačné 25 110 72/38 240/2010-KV 10
Interaktívna tabuľa ActivBoard
(Promethean) vo vyučovacom procese
  Inovačné 15 60 42/18 251/2010-KV 5
Inovatívne riadenie školy a školského
zariadenia  v procese reformných zmien
  Funkčné inovačné 0 60 46/14 208/2010-KV 6
Multimédiá a internet v práci
pedagogického zamestnanca
  Inovačné 25 110 71/39 250/2010-KV 10
Hodnotenie zamestnancov   Inovačné 15 60 48/12 249/2010-KV 6
Kariérový poradca   Špecializačné 35 100 72/28 242/2010-KV 18
Projektovanie záujmovej činnosti
žiakov
  Inovačné 15 60 36/24 206/2010-KV 5
Koordinátor prevencie   Špecializačné 35 100 76/24 245/2010-KV 18
Koordinátor informatizácie   Špecializačné 35 100 80/20 244/2010-KV 10

Uvádzajúci pedagogický zamestnanec

  Špecializačné 0 100 73/27 243/2010-KV 18  
Cvičný pedagogický zamestnanec   Špecializačné 35 100 73/27 241/2010-KV 18
Výchovný poradca   Špecializačné 35 100 72/28 248/2010-KV 18
Triedny učiteľ   Špecializačné 0 100 72/28 246/2010-KV 18

Zriaďovateľ
EVA ELBA, n.o.